Heeft de RvC wel aandacht voor MVO?

Heeft de RvC wel aandacht voor MVO?

Op 17 december 2012 publiceerde ik een gastblog van minister Kamp over de Raad van Commissarissen (RvC). De oproep was niet mis te verstaan:

Maatschappelijk verantwoord ondernemen moet niet worden weggestopt in een subcommissie, maar hoort centraal te staan in elke bedrijfsstrategie. Dus in het werk van alle bestuurders en commissarissen. Maar commissarissen vertellen in hun verslagen nog te weinig hoe zij invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik roep hen op om dat wèl te doen. En ik ga zelf volgen of zij vooruitgang boeken.

Deze waarschuwing kwam een maand voor de afsluiting van het jaar, dus in de jaarverslagen over 2012 verwacht de MVOptimist aandacht voor MVO in de stukjes van de RvC. In deze blog kijk ik of mijn verwachting uitgekomen is. En dan richt ik mij op de absolute koplopers in de Transparantiebenchmark.

1. DSM

“De samenstelling van DSM’s Raad van Commissarissen wordt gekenmerkt door diversiteit naar geslacht, nationaliteit, achtergrond en ervaring, in het bijzonder na de benoeming van twee nieuwe leden van de Raad van Commissarissen in 2012: mevrouw Eileen Kennedy en mevrouw Victoria Haynes. Beide nieuwe leden dragen bij aan DSM’s groei op belangrijke gebieden en aan de internationalisering van de onderneming.

Binnen de Raad van Commissarissen zijn vier commissies gevormd die zich meer specifiek bezighouden met vier belangrijke onderwerpen, te weten:

 • auditing,
 • de benoeming van leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur,
 • beloningen en
 • maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De Commissie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) vergaderde tweemaal in 2012. Tijdens beide vergaderingen waren alle leden aanwezig. … Tijdens de eerste vergadering werd er na uitgebreide discussie overeenstemming bereikt over het hoofdstuk Duurzaamheid van het Integrated Annual Report van 2011. Bij de tweede vergadering lag de nadruk op de voortgang die is geboekt bij de implementatie van de door de onderneming geformuleerde duurzaamheidsambities. …”

Conclusie van de MVOptimist: Bij DSM heeft de RvC wel aandacht voor MVO, maar wat de RvC inhoudelijk van MVO bij DSM vindt wordt niet gepubliceerd. Download: Jaarverslag DSM.

2. AKZO Nobel

“The Supervisory Board also discussed corporate social responsibility issues relevant to the company.”

Conclusie van de MVOptimist: Bij AKZO Nobel stelt de RvC vast dat het aandacht heeft voor MVO, maar wat de RvC inhoudelijk van MVO bij AKZO Nobel vindt wordt niet gepubliceerd. Download: Jaarverslag AKZO Nobel.

De aandacht die de RvC heeft voor managementposities toont aan dat de RvC duidelijk belang hecht aan de continuïteit van het bedrijf:

HR presented an update on its strategy, including a talent review. Developing a healthy talent pipeline with strong succession planning has been one of the key priorities of the Supervisory Board. The aim is to have talent pipelines with two or three immediate successors to key positions. This will be achieved by managing the careers of our key talents in a more proactive manner and linking succession planning to career planning, with clearly aligned learning and develop- ment opportunities, mentoring and coaching facilities, as well as career development possibilities. …”

3. Philips

“During 2012 the Supervisory Board devoted considerable time to discuss the Company’s strategy and performance as well as the effects of the macroeconomic outlook on Philips. The Supervisory Board frequently engaged with management on topics such as capital structure, the share buyback program, inventory reduction and gross margin improvement. It furthermore monitored the creation of the TV joint venture as well as discussed the strategic scenarios of the Lifestyle Entertainment business. Additionally, the sustainability program was reviewed.”

Conclusie van de MVOptimist: Bij Philips stelt de RvC vast dat het aandacht heeft voor MVO, maar wat de RvC inhoudelijk van MVO bij Philips vindt wordt niet gepubliceerd. Download: Jaarverslag Philips.

Uit het beloningsbeleid blijkt dat de RvC het management afrekent op haar strategische en duurzame peiler ‘EcoVision’:

“Each year, a variable cash incentive (Annual Incentive) can be earned, based on the achievement of specific and challenging targets. The Annual Incentive criteria are for 80% the financial indicators of the Company and for 20% the team targets comprising sustainability targets as part of our EcoVision program.”

4. Attero

“Nederlandse gemeenten hebben grote ambities voor vergaande verduurzaming van het afvalbeleid. Het model van Publiek Dienstverlener zou het voor de gemeenten die het afval door Attero laten verwerken, mogelijk gemaakt hebben om op korte termijn samen met het bedrijf een aanvang te maken met de realisatie van deze ambities. Het is voor Attero evident dat om werkelijk stappen te zetten op de ladder van duurzaamheid, ontwikkelingen moeten plaatsvinden op industriële schaal. Naar onze overtuiging wordt dit bemoeilijkt door de huidige trend van besluitvorming door gemeenten over de gunning van contracten voor afvalverwerking, die in de praktijk stoelt op overwegend economische motieven en versnippering in regionale initiatieven.”

Conclusie van de MVOptimist: Bij Attero heeft de RvC wel aandacht voor MVO en geeft het aan dat duurzaamheid van strategisch belang is. Download: Jaarverslag Attero.

De aandacht die de RvC heeft voor veiligheid toont aan dat de RvC duidelijk belang hecht aan haar medewerkers en de ingehuurde krachten.

“Ook veiligheid bleef voor de Raad een belangrijk thema. In 2012 is Attero er in geslaagd om zijn ambitieuze doelstellingen op het gebied van veiligheid voor zijn medewerkers en op zijn locaties werkzame medewerkers van relaties, te realiseren. Dit is ook de verdienste van het personeel, dat blijk geeft van een hoog veiligheidsbewustzijn. Aandachtspunt is dat in de afgelopen jaren met name externe werknemers betrokken waren bij verzuimongevallen op Attero-locaties.” 

5.  KPN

“As part of the strategic discussions, the Supervisory Board was also kept informed on progress made on the Corporate Social Responsibility themes of

 • best ICT infrastructure,
 • healthcare of the future,
 • new way of working and living,
 • energy efficiency and
 • security and privacy.

The Supervisory Board is pleased that important steps have been made on, e.g., KPN’s use of energy and that KPN was listed worldwide sector leader in the Carbon Disclosure Project leadership index and ranked in the top 5 of its sector in the Dow Jones Sustainability World Index.”

Conclusie van de MVOptimist: Bij KPN heeft de RvC wel aandacht voor MVO, en weet de belangrijke thema’s te benoemen. Wat de RvC inhoudelijk van MVO bij DSM vindt wordt niet gepubliceerd. Download: Jaarverslag KPN.

Zal minister Kamp tevreden zijn met deze publicaties?

Dat kan ik mij niet voorstellen. De minister was erg duidelijk. Hij wil dat de RvC aangeeft HOE het bedrijf invulling dient te geven aan MVO. De RvCs vertellen eigenlijk slechts DAT het bedrijf invulling geeft aan MVO.

Een belangrijke taak van de RvC is mijns inziens het vaststellen en controleren van de strategische agenda. MVO is bij uitstek het vehikel waarmee de RvC de langere termijn doelstellingen van het management kan toetsen. De MVOptimist verwacht dat de RvC publiceert welke duurzame thema’s de RvC belangrijk vindt. En waarom! De RvC dient in haar hoofdstuk te beschrijven hoe ze het management aanspreekt en beloont op de behaalde resultaten en de vastgestelde doelen om de langere termijndoelstellingen te halen. Dat gebeurt volgens de MVOptimist nog veel te weinig.

Ik hoop dat de minister of 1 van zijn ambtenaren de tijd vindt om op deze blog te reageren. De minister heeft beloofd het agenderen van MVO door de RvC te gaan verplichten, als het bedrijfsleven niet uit zichzelf met verbeteringen komt.

0 Responses

 1. Dag Menno, zie onder de reactie van het ministerie van EZ.

  De monitoring commissie corporate governance code heeft in haar rapport van december 2012 aangegeven dat zij vindt dat MVO integraal deel uitmaakt van de strategie van een onderneming. Daarom dienen zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen in het jaarverslag, in overeenstemming met de Code, aandacht te besteden aan MVO.

  De Commissie heeft hierbij de aanbeveling gedaan om MVO als vast element op te nemen in het commissarissenverslag. De raad van commissarissen dient het MVO-beleid volgens de Code goed te keuren. De raad van commissarissen zou hierover meer inzage moeten geven dan enkel de melding dat deze goedkeuring heeft plaatsgevonden. Daarnaast beveelt de commissie aan dat de raad van bestuur in het jaarverslag de rol van MVO in de strategie toelicht. Aandeelhouders kunnen zo gerichter met de onderneming in dialoog treden.

  Minister Kamp steunt deze aanbeveling. Daarbij zal hij de ontwikkelingen in de verslaglegging blijven volgen (via de toekomstige bevindingen van de monitoringcommissie). De minister heeft hier geen eventuele toekomstige wetgeving aangekondigd. Wel steunt het kabinet de voorstellen uit Brussel om verslaglegging door grote bedrijven over niet-financiële onderwerpen zoals milieu-, sociale en personeelsaangelegenheden, respect voor mensenrechten en corruptie en omkoping, in het verslag op te nemen.

  Groet en dank,
  Jeroen Beekman
  woordvoerder minister van Economische Zaken
  …………………………………………………………………………

  Reply

Geef een reactie